ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30/06/2023

You are currently viewing ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30/06/2023

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε»  με αριθμό ΓΕΜΗ 001768701000

Στη Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε», (εφεξής για λόγους συντομίας η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας στη Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023  και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας  επί της οδού  Ηρώων Πολυτεχνείου αρ.144, Αχαρνές, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

  1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022
  2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2022 σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.4548/2018.
  3. Εκλογή ενός ορκωτού Λογιστή και ενός αναπληρωτή για την χρήση 2023.
  1. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της  εταιρικής χρήσης 1.1.2022- 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
  1. Κάθε άλλο θέμα που ήθελε προκύψει κατά την συζήτηση της Γενικής Συνελεύσεως. Σε περίπτωση δε μη επιτεύξεως απαρτίας σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 14η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ, ως τόπο δε συγκλήσεως αυτής τα γραφεία της στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού  Ηρώων Πολυτεχνείου αρ.144, Αχαρνές, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2023 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 14ης  Ιουλίου 2023 οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα , σύμφωνα με τις διαδικασίες συγκλήσεως που προβλέπονται στο άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας να καταχωρήσει την πρόσκληση στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, επιπλέον δε να την αποστείλει  και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ