Η Απ.Παπανικολόπουλος Α.Ε δεσμεύεται για την αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών σε πελάτες και την απόλυτη ικανοποίηση τους, μέσα από ένα οργανωτικό περιβάλλον που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει όλους τους πελάτες της με την ίδια λογική, θεωρώντας ότι όλοι έχουν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας που πρέπει να ικανοποιούνται.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στην: 

  • Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προς τους πελάτες υπηρεσιών
  • Βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών
  • Μείωση των προβλημάτων
  • Μείωση των παραπόνων πελατών και βελτίωση της ικανοποίησής τους
  • Επιβεβαίωση ότι οι διεργασίες της εταιρείας λειτουργούν αποτελεσματικά

Η ποιότητα των υπηρεσιών, είναι στενά συνδεδεμένη με την μακρόχρονη ενασχόληση της εταιρείας με το αντικείμενο, το πλήρως  καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό και την συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης και βελτίωσης αυτών.

Η επίτευξη του σκοπού αυτού αποτελεί το μέσον για την διατήρηση της επιχείρησης ως πρωταγωνίστριας επιχείρησης στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται αλλά και για την συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη της. Για την επίτευξη των στόχων της η εταιρεία προσαρμόζει την λειτουργία της υπό τους όρους του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και της Υ Α 1348/2004. Το Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2015 , οι διεργασίες αυτού και οι στόχοι οι οποίοι εκπηγάζουν από αυτό υπόκεινται σε συνεχή ανασκόπηση με σκοπό την διαρκή αποτελεσματικότητα, βελτίωση και προσαρμογή αυτών (και όλων των δραστηριοτήτων, που απαρτίζουν το Σύστημα) ως προς τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών και τις απαιτήσεις της ορθής λειτουργίας της εταιρείας γενικότερα.

Η επιχείρηση δεσμεύεται για τη διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την επίτευξη αυτών των στόχων, που κάθε φορά τίθενται από αυτή.

Όλα τα τμήματα της Απ.Παπανικολόπουλος Α.Ε έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησης της Απ.Παπανικολόπουλος Α.Ε να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι εφαρμόσιμη, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της, προσφέροντας στους πελάτες της άριστες Υπηρεσίες και Προϊόντα.